Risk Analizi

Risk analizi, risk değerlendirmesi ve risk yönetimi kavramları, 80'li yılların ikinci yarısından itibaren Avrupa Birliği'nin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı içerisinde yer almaya başlamıştır. 90'lı yılların sonlarında ise risk yönetimi kavramı, ISO 18000 standartları serisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prensipleri olarak tanımlanmıştır. Türk Standardları Enstitüsü tarafından da benimsenerek standart haline getirilmiş olan TS EN ISO 18001 "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" olarak adlandırılmış, TS EN ISO 18002 ise "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu" adlandırılmıştır.

1999 Helsinki zirvesinde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye adaylık statüsünün tanınmasına takiben, iş sağlığı ve güvenliği müktesebatının uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında, 89/391/EEC sayılı çerçeve direktif ile birlikte tüm diğer bireysel direktiflerin uyumlaştırılması yapılarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Çerçeve direktifin getirisi olarak, bütün işyerleri için risk analizi yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Bu bağlamda ilgili kavramlardan bazıları şu şekilde tanımlanmıştır:

Tehlike: Bir zarar veya hasar oluşturabilme potansiyeli.

Risk: Belirli bir tehlikeli olayının meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar veya hasarın şiddetinin bileşimi.

Risk Analizi: İşyerlerinde var olan ya da dışardaki bir kaynaktan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmalar bütünü.

Bu kavramların değerlendirilmesi ve içeriklendirilmesi ilgili iş kolunun yapısına göre değişiklik göstermektedir. Bununla ilgili düzenlemeler ise yine ilgili kılavuzda tanımlanmıştır.

Bölgesel Sayfalar
Blog'dan Son Yazılar